قالب وبلاگ قالب وبلاگ

فروغ فرخ زاد| Forog Farrokhzad
 
کانون هواداران شادروان: فروغ فرخزاد

سلام.خوش آمدید....از همه صفحات وبلاگ دیدن فرمایید.نظر فراموش نشود
 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1391 توسط Admin

ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﯽ ﻣﺮدم
اﻣﺎ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﻮدی
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽ رﻓﺘﯽ
ﺗﻮ در ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪی
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎ را
ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻣﻘﺼﺪی ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮدم
ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽ
رﻓﺘﯽ
ﺗﻮ در ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪی
ﺗﻮ از ﻣﯿﺎن ﻧﺎروﻧﮫﺎ ﮔﻨﺠﺸﮑﮫﺎی ﻋﺎﺷﻖ را
ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺠﺮه دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﺮدی
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﮑﺮر ﻣﯿﺸﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﻤﺸﺪ
ﺗﻮ از ﻣﯿﺎن ﻧﺎروﻧﮫﺎ ﮔﻨﺠﺸﮏ ھﺎی ﻋﺎﺷﻖ را
ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺠﺮه دﻋﻮت ﻣﯿﮑﺮدی
ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺮاﻏﮫﺎﯾﺖ ﻣﯽ آﻣﺪی ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺎ
ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺮاﻏﮫﺎﯾﺖ ﻣﯽ آﻣﺪی
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ھﺎ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ
و ﺧﻮﺷﻪ ھﺎی اﻗﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ
و ﻣﻦ در آﯾﻨﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪم
ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺮاﻏﮫﺎﯾﺖ ﻣﯽ آﻣﺪی ...
ﺗﻮ دﺳﺘﮫﺎﯾﺖ را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪی
ﺗﻮ ﭼﺸﻤﮫﺎﯾﺖ را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪی
ﺗﻮ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯿﺖ را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪی
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدم
ﺗﻮ زﻧﺪﮔﺎﻧﯿﺖ را ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪی
ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر ﺳﺨﯽ
ﺑﻮدی
ﺗﻮ ﻻﻟﻪ ھﺎ را ﻣﯿﭽﯿﺪی
و ﮔﯿﺴﻮاﻧﻢ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪی
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺴﻮان ﻣﻦ از ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ
ﺗﻮ ﻻﻟﻪ ھﺎ را ﻣﯽ ﭼﯿﺪی
ﺗﻮ ﮔﻮﻧﻪ ھﺎﯾﺖ را ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪی
ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﭘﺴﺘﺎن ھﺎﯾﻢ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ
ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﺗﻮ ﮔﻮﻧﻪ ھﺎﯾﺖ را ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪی
ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﭘﺴﺘﺎﻧﮫﺎﯾﻢ
و ﮔﻮش ﻣﯽ دادی
ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ
و ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﻣﺮد
ﺗﻮ ﮔﻮش ﻣﯽ دادی
اﻣﺎ ﻣﺮا ﻧﻤﯽ دﯾﺪی


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : میهن اسکین