قالب وبلاگ قالب وبلاگ
X
تبلیغات
رایتل

فروغ فرخ زاد| Forog Farrokhzad
 
کانون هواداران شادروان: فروغ فرخزاد

سلام.خوش آمدید....از همه صفحات وبلاگ دیدن فرمایید.نظر فراموش نشود
 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1391 توسط Admin

ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ ﻏﻢ درون دﯾﺪه ام
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه آب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺳﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎه ﺳﺮﮐﺸﻢ
اﺳﯿﺮ دﺳﺖ آﻓﺘﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
ﺗﻤﺎم ھﺴﺘﯿﻢ ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺷﺮاره ای ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﯽ ﮐﺸﺪ
ﻣﺮا ﺑﻪ اوج ﻣﯽ ﺑﺮد
ﻣﺮا ﺑﻪ دام ﻣﯿﮑﺸﺪ
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
ﺗﻤﺎم آﺳﻤﺎن ﻣﻦ
ﭘﺮ از ﺷﮫﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﻮ آﻣﺪی ز دورھﺎ و دورھﺎ
ز ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻄﺮ ھﺎ و ﻧﻮرھﺎ
ﻧﺸﺎﻧﺪه ای ﻣﺮا
ﮐﻨﻮن ﺑﻪ زورﻗﯽ
ز ﻋﺎﺟﮫﺎ ز اﺑﺮھﺎ ﺑﻠﻮرھﺎ
ﻣﺮا ﺑﺒﺮ اﻣﯿﺪ دﻟﻨﻮاز ﻣﻦ
ﺑﺒﺮ ﺷﮫﺮ ﺷﻌﺮ ھﺎ و ﺷﻮرھﺎ
ﺑﻪ راه ﭘﺮ ﺳﺘﺎره ه ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﯽ ام
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ام
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
ﻣﻦ از ﺳﺘﺎره ﺳﻮﺧﺘﻢ
ﻟﺒﺎﻟﺐ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺐ ﺷﺪم
ﭼﻮ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺳﺎده دل
ﺳﺘﺎره ﭼﯿﻦ ﺑﺮﮐﻪ ھﺎی ﺷﺐ ﺷﺪم
ﭼﻪ دور ﺑﻮد ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﻣﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺒﻮد ﻏﺮﻓﻪ ھﺎی آﺳﻤﺎن
ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻦ دوﺑﺎره ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺻﺪای ﺗﻮ
ﺻﺪای ﺑﺎل ﺑﺮﻓﯽ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪه ام
ﺑﻪ ﮐﮫﮑﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺮان ﺑﻪ ﺟﺎودان
ﮐﻨﻮن ﮐﻪ آﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اوﺟﮫﺎ
ﻣﺮا ﺑﺸﻮی ﺑﺎ ﺷﺮاب ﻣﻮﺟﮫﺎ
ﻣﺮا ﺑﭙﯿﭻ در ﺣﺮﯾﺮ ﺑﻮﺳﻪ ات
ﻣﺮا ﺑﺨﻮاه در ﺷﺒﺎن دﯾﺮ ﭘﺎ
ﻣﺮا دﮔﺮ رھﺎ ﻣﮑﻦ
ﻣﺮا از اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ھﺎ ﺟﺪا ﻣﮑﻦ
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻮم ﺷﺐ ﺑﺮاه ﻣﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه آب ﻣﯿﺸﻮد
ﺻﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺎه دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻻﻻی ﮔﺮم ﺗﻮ
ﻟﺒﺎﻟﺐ از ﺷﺮاب ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ روی ﮔﺎھﻮاره ھﺎی ﺷﻌﺮ ﻣﻦ
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
ﺗﻮ ﻣﯿﺪﻣﯽ و آﻓﺘﺎب ﻣﯽ
ﺷﻮد
تصویر شادروان:  بتول وزیری تبار(مادر فروغ فرخزاد)


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : میهن اسکین